Vedtægter for FREDERIKSHAVN MAIRNA K/S

(TILLIGE KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT)
 

§ 1. Navn og hjemsted.

 
Selskabets navn er Frederikshavn Marina K/S.
Selskabet er et kommanditselskab.
Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune.
 

§ 2. Formål

 
Selskabets formål er:
a. at drive den anlagte havn ved udlejning af bådpladser
og anden for driften af en søsportshavn naturlig ind-
tægtsgivende virksomhed. Selskabet drager omsorg for
anlæggenes vedligeholdelse og for i takt med tidens
krav at gennemføre nødvendige udvidelser og nyetable-
ringer af de oprindelige anlæg, således at havnen til en-
hver tid vil fremtræde som en veletableret, veldrevet og
moderne søsportshavn.
 
b. at sørge for etablering og drift af sådanne anlæg og faci-
liteter på landjorden, hvis tilstedeværelse må anses på-
krævede eller naturlige for at havnen til enhver tid på
effektiv måde kan betjene sit publikum, det være sig
bådejere eller andre, som finder interesse i den anlagte
søsportshavn.
 

§ 3.

 
Selskabet er ejer af Frederikshavn Marina K/S, matr. nr.
201 a, 201 b, 201 c og 201 d Bangsbo under Frederikshavn
jorder med alle dertil knyttede anlæg på land og på søterri-
toriet, herunder alle installationer til havnens forsyning
med el og vand, vejanlæg, moleanlæg, bådebroer med
afmærkede bådpladser, belysningsanlæg på broer og på
land samt havnefyr m.m.
 

§ 4. Komplementar og kommanditister.

 
Selskabets komplementar er Frederikshavn Søsport ApS,
der i denne egenskab hæfter med hele sin formue for
enhver selskabet påhvilende gældsforpligtelse.
Komplementaren tegner selskabet i enhver henseende i
overensstemmelse med de for komplementarselskabet
gældende vedtægter, men komplementaren har ret til at
delegere sin tegningsret til den til enhver tid i overens-
stemmelse med nærværende vedtægt valgte bestyrelse
for kommanditselskabet.
Kommanditist i selskabet er enhver, som i selskabet har
gjort et kontant indskud af en sådan størrelse, at det
berettiger til leje af en bådplads (meterplads eller jolle-
plads) og som har fået udleveret et af selskabet udstedt
indskudsbevis.
Indskudsbeviset er ikke negotiabelt, men kan frit over-
drages. Det er gyldigt og eneste bevis for indehaverens
rettigheder i henhold til denne vedtægt og kontrakt, dog
kun efter sket notering hos selskabet.
Hvis et indskudsbevis bortkommer, og det over for besty-
relsen sandsynliggøres, at ingen kan eller vil støtte ret på
beviset, kan den pågældende kommanditist få udstedt et
duplikatbevis, der i enhver henseende træder i det bort-
komnes sted. Frederikshavn Marina K/S er ikke
ansvarlig for tab, som lides ved, at der udstedes duplikat-
bevis.
Bestyrelsen har ret til at indkalde eventuelle berettigede til
beviset med 3 måneders varsel ved annoncering een gang
i den lokale dagspresse.
Ingen kommanditist er mod sin vilje forpligtet til at foretage
yderligere indskud i selskabet eller til at lade sig udløse.
Ingen kommanditist kan kræve tilbagebetalt sin del af den
indskudte kapital.
 

§ 5. Kapital.

 
Komplementaren har i kommanditselskabet som ansvarlig
kapital indskudt hele sin anpartskapital.
Enhver kommanditist har i selskabet indskudt mindst et
beløb af en størrelse, som berettiger til leje af en meter-
eller jolleplads, uanset om retten benyttes.
Bestyrelsen er -indtil en ordinær generalforsamling be-
slutter andet -berettiget til at optage nye kommanditister i
selskabet, så længe selskabet har mulighed for at opfylde
alle sine forpligtelser over for samtlige kommanditister.
Bestyrelsen kan, når det skønnes uomgængeligt nødven-
digt for selskabets drift eller anlæggenes bevaring, her-
under havnens brugbarhed, optage lån, og er da berettiget
til at yde sikkerhed mod pant i selskabets faste ejendom,
herunder anlæg på søterritoriet eller på land.
 

§ 6. Kommanditisternes rettigheder.

 
Kommanditisterne og komplementaren ejer samtlige sel-
skabet tilhørende aktiver i forhold til de præsterede ind-
skud, dog modificeret overensstemmende med den aftale,
der består mellem selskabet og de kommanditister, som i
1979 frigjorde selskabet for dets gæld.
En kommanditist har ret til at leje en bådplads, hvis stør-
relse afhænger af det præsterede indskud.
Samt en parcel "skurgrund" på bagland, hvis der er nogen ledige.
En kommanditist har desuden ret til at benytte samtlige til
brug for fællesskabet til enhver tid bestående anlæg, in-
stallationer og andre faciliteter efter de regler, som til
enhver tid er fastsat af bestyrelsen eller generalforsam-
lingen.
Bestyrelsen beregner hvert år størrelsen af det indskud,
som er nødvendigt for kommanditisters leje af bådpladser
af forskellige størrelser og kategori (meterpladser eller
jollepladser).
Bestyrelsens forslag forelægges for generalforsamlingen
til godkendelse.
Hvis en kommanditist sælger sin andel af selskabet, skal
det ske uden fortjeneste.
 

§ 7. Udlejning til andre end kommanditister.

 
Bestyrelsen sørger for udlejning af bådpladser.
Bestyrelsen har endvidere ret til at foretage udlejning af
arealer på land, forudsat at udlejning sker til formål, som
har umiddelbar relation til Frederikshavn Marina og/eller dens
brugere.
Lejen for lejemålene, herunder også for bådpladser, fast-
sættes af bestyrelsen.
Pladslejens størrelse afhænger af, hvor stor bådplads den
pågældende båd lægger beslag på (meterpladser).
For jollepladser fastsættes en særlig for alle pladser ens-
artet tarif. En jolleplads kan i bredde ikke overstige 2 meter
og kan ved tilkøb ikke konverteres til meterplads.
Enhver kommanditist, som har betalt den fastsatte leje, har
ret til for den pågældende sæson at udlåne eller udleje sin
plads. Det er dog en betingelse, at dispositionen meddeles
bestyrelsen.
En sådan lejer har ikke ret til videre fremleje eller fremlån
og kan med lejemålet ikke erhverve nogen ret mod sel-
skabet.
Såfremt leje ikke er indbetalt inden det i påkrav fra sel-
skabet fastsatte tidspunkt, kan bestyrelsen fratage den
pågældende lejer ret til at benytte bådpladsen og havnens
faciliteter, indtil betaling er sket med tillæg af et restance-
gebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen
samt alle med incassation af lejen forbundne omkost-
ninger, herunder rente 2 % over Nationalbankens diskonto
fra forfaldsdagen til betaling sker.
 

§ 8. Bestyrelse.

 
Selskabets daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 7
medlemmer.
Kommanditselskabets ordinære generalforsamling vælger
5 medlemmer og 4 suppleanter blandt selskabets kommanditister.
Komplementarselskabet udpeger 1 bestyrelsesmedlem.
Frederikshavn Byråd udpeger 1 bestyrelsesmedlem for byrådsperioden.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med funktions-
tid på 2 år, således at 2 medlemmer henholdsvis 3 medlemmer
skiftevis er på valg hvert år. 
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand,
kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsfunktion og sin
forretningsorden.
Bestyrelsen ansætter og afskediger personale og er be-
myndiget til om fornødent at antage lønnet medhjælp samt
eventuelt teknisk, juridisk eller regnskabsmæssig bistand.
Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.
Bestyrelsen påser, at det for havnen gældende havne-
reglement overholdes.
 

§ 9. Udvalg.

 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
 

§ 10. Tegningsregler.

 
Selskabet tegnes af komplementaren i overensstemmelse
med dennes vedtægter.
Komplementarselskabets besluttende organer kan be-
myndige kommanditselskabets bestyrelse til at træffe en-
hver beslutning om kommanditselskabets forhold, bortset
fra sådanne beslutninger, som i henhold til loven alene er
henlagt til komplementarens egen bestyrelse, generalfor-
samling eller direktion.
Kommanditselskabets bestyrelse tegner selskabet ved
underskrift af formanden eller i dennes forfald næstfor-
manden i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem. 
I tilfælde af forfald for både formand og næstformand kan
selskabet tegnes af den øvrige bestyrelse i fællesskab.
Salg eller pantsætning af fast ejendom kræver forud-
gående enstemmig gyldig beslutning i et bestyrelsesmøde.
Pantsætning eller salg af fast ejendom kræver desuden
godkendelse fra Frederikshavn Kommune, så længe der
foreligger garantistillelse eller indestår lån fra Frederikshavn
Kommune. Ved lån forstås i denne forbindelse både lån med
pant i fast ejendom og ikke-pantsikrede lån. 
En bestyrelsesbeslutning er gyldig, når mindst 5 med-
lemmer er til stede. Beslutninger - bortset fra beslutninger
om salg og pantsætning af fast ejendom - træffes ved
simpelt flertal.
 

§ 11. Generalforsamlinger.

 
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed -
bortset fra sådanne bestemmelser, som ifølge lovgivnin-
gen alene er henlagt til komplementarens afgørelse.
På en generalforsamling er komplementaren og enhver
kommanditist berettiget til at være til stede og afgive
stemme.
Hver kommanditist har een stemme uanset størrelsen af
det præsterede indskud.
Komplementaren har een stemme.
Ethvert emne, om hvilket beslutning skal træffes på gene-
ralforsamlingen, afgøres ved simpel stemmeflerhed, bort-
set fra spørgsmål om selskabet opløsning eller ændring af
vedtægten/kommanditselskabskontrakten.
De sidstnævnte to spørgsmål kræver kvalificeret majoritet,
og kan kun afgøres på en ordinær generalforsamling, hvor
Mindst 75 % af samtlige stemmeberettigede er til stede, og
mindst 75 % af de fremmødte stemmer for opløsningen
eller for ændringen.
Forslaget skal i forvejen være anført i dagsordenen for den
ordinære generalforsamling.
Såfremt det fornødne flertal ikke opnås på den ordinære
generalforsamling, skal forslaget, hvis det opretholdes,
udsættes til fornyet behandling på en i dette øjemed
indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der afholdes
mindst 14 dage og senest 4 uger efter den ordinære
generalforsamling og med forslaget om opløsning/æn-
dring som eneste punkt på dagsordenen.
På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget
vedtages ved simpel stemmeflerhed af de på den ekstraor-
dinære generalforsamling fremmødte stemmeberettige-
de deltagere.
Bestyrelsen bestemmer, på hvilken måde afstemning skal
ske, dog skal der være skriftlig afstemning ved valg
til bestyrelsen.                                                                                                                             
Såfremt mindst 25 af de på generalforsamlingen frem-
mødte stemmeberettigede kommanditister kræver det,
skal en afstemning være skriftlig.
Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14
dages varsel pr. mail til alle kommanditister som har indmeldt
sin mailadresse til havnens mailkartotek. I mailen vedhæftes
regnskab, budget, forslag til pladsleje og øvrige forslag
til behandling på generalforsamlingen.
Herudover annonceres indbydelsen på hjemmesiden
og ved opslag på havnens opslagstavle. 
De som ikke har mulighed for, eller ønsker at modtage
informationerne pr. mail, kan afhente dem på havnekontoret,
som vil være bemandet de tre sidste onsdag formiddage 
inden generalforsamlingen.
Man kan også pr. mail eller brev anmode om at få materialet
tilsendt pr. brev.                                                                   
Bestyrelsen kan i stedet for ovenstående, indkalde til gene-
ralforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved brev til
hver enkelt kommanditist.
 

§ 12. Den ordinære generalforsamling.

 
Den ordinære generalforsamling skal afholdes i den sidste
halvdel af hvert års februar måned.
Bestyrelsen bestemmer dagsordenen for den ordinære
generalforsamling, men dagsordenen skal dog altid inde-
holde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabets aflæggelse.
4. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af
den årlige leje for bådpladserne samt størrelsen af
kommanditistindskud.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære general-
forsamling, skal være skriftligt fremsat for bestyrelsens
formand senest inden udgangen af januar.
 

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling.

 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, besty-
relsen bestemmer det, eller såfremt mindst 30 % af kom-
manditisterne forlanger det ved skriftlig henvendelse til
bestyrelsens formand og med angivelse af genstanden for
den ekstraordinære generalforsamling.
Der kan højst afholdes 2 ekstraordinære generalforsam-
linger i løbet af et regnskabsår ud over den ekstraordinære
generalforsamling, som skyldes ændring af vedtægten/
kommanditselskabskontrakten.
Emner, som ifølge vedtægten henhører under den ordi-
nære generalforsamling, kan ikke behandles på en ekstra-
ordinær generalforsamling.
 

§ 14. Regnskab.

 
Bestyrelsen drager omsorg for, at selskabets regnskab
føres omhyggeligt og korrekt og efter normale forretnings-
mæssige principper
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor, valgt af
generalforsamlingen.
Forinden regnskabet forelægges for generalforsamlingen,
skal det i revideret stand være godkendt af den samlede
bestyrelse.
Når regnskabet er godkendt af den ordinære general-
forsamling, fremsendes et eksemplar heraf til Frederiks-
havn Kommune.
Arsregnskabet skal af sit mulige overskud henlægge så
stort et beløb, at selskabet i videst muligt omfang kan
tilsvare sine økonomiske forpligtelser, og herudover skal
ved størst mulige henlæggelser sikres, at selskabet kan
opfylde sit formål ifølge § 2, herunder udvidelser og moder-
niseringer af bestående anlæg samt eventuelle etable-
ringer af anlæg på landjorden
Der kan ingensinde udloddes overskud til selskabets deltagere, 
se dog § 16, 3. afsnit. Et eventuelt beløb som ønskes udloddet
kan alene anvendes til ekstraordinært afdrag på enten den gæld
kommunen har stillet garanti for, eller på eventuelle lån fra
kommunen.
 

§ 15. Overdragelse af anparter.

 
Kommanditisternes anparter kan uden fortjeneste frit over-
drages til tredjemand, dog således at tredjemand derved
ikke kan opnå større rettigheder, end kommanditisten
havde.
I tilfælde af en kommanditists død, konkurs, likvidation
m.m., overgår rettigheden til boet, der indtræder i komman-
ditistens stilling i henhold til denne kontrakt.
Den, der overtager en kommanditists anpart, kan ikke over
for selskabet gøre gældende, at han/hun ikke er bekendt
med indholdet af denne kontrakt.
Erhververen indtræder først i kommanditistens rettighe-
der/forpligtelser over for selskabet, når overdragelsen
skriftlig er anmeldt for selskabets bestyrelse, og indskuds-
beviset er påtegnet om overdragelsen, eller nyt bevis er
udstedt.
 

§ 16. Selskabets opløsning.

 
Såfremt selskabets generalforsamling beslutter en opløs-
ning, skal selskabet træde i likvidation, og den generalfor-
samling, som vedtager opløsningen, skal samtidig udpege
3 likvidatorer til at forestå selskabets afvikling. Disse likvi-
datorer er berettigede til at antage juridisk og regnskabs-
mæssig assistance.
 
Det skal ved likvidationen tilstræbes at afhænde selska-
bets aktiver, herunder anlæg på søterritoriet, bedst muligt
og i videst muligt omfang således, at den anlagte søsports-
havn kan fortsætte i Frederikshavn.
Når likvidatorerne har endt deres virksomhed, indkaldes til
en afsluttende generalforsamling, hvor det reviderede likvi-
dationsregnskab fremlægges til godkendelse, og selska-
bets opløsning samtidig konstateres at være afsluttet.
 
I forbindelse med selskabets opløsning kan medlemmer
få deres indskud og forrentning heraf tilbagebetalt fra
tidspunktet for indskuddets foretagelse og indtil udlodning
i forbindelse med, at likvidationen finder sted.
 
Ethvert overskud i øvrigt skal anvendes til bibeholdelse eller 
forøgelse af de lystbådehavnsmæssige forhold eller
faciliteter som forefindes i Frederikshavn Kommune.
 

§ 17. Komplementarens likvidation eller lignende.

 
Såfremt komplementaren måtte træde i likvidation, stand-
se sine betalinger eller blive erklæret konkurs, skal sel-
skabet ikke derfor standses i sin drift.
Det påhviler da kommanditselskabets bestyrelse uden
ophold at søge komplementarens rettigheder og forpligteI-
ser overdraget til et andet selskab med begrænset ansvar,
eventuelt en selvejende institution eller anden i den for-
bindelse hensigtsmæssig organisation, herunder eventu-
elt en lokal forening med interesse for eller tilknytning til
sejlsporten.
Hvis det ikke lykkes at indsætte en ny komplementar efter
de angivne retningslinier, skal kommanditselskabets 
bestyrelse være berettiget til at søge selskabet omdannet til
et andelsselskab med begrænset ansvar, medmindre det
ved forhandling med de kommunale myndigheder, her-
under fritidskommissionen, lykkes at indsætte en ny kom-
plementar.
Så længe bestræbelserne for ændring af selskabet som
anført pågår, og efter at omdannelse er sket, har ingen
kommanditist ret til at fordre sin andel udbetalt. Enhver
kommanditist er forpligtet til at lade sit indskud forblive i
selskabet som ansvarlig kapital for det nye selskab, der
oprettes.
Hvis det ikke lykkes at bevare kommanditselskabet som
sådan eller at omdanne det til andet selskab, der kan
videreføre driften af Frederikshavn Søsportshavn, skal
kommanditselskabets bestyrelse indkalde til en ekstra-
ordinær generalforsamling med forslag om kommandit-
selskabets opløsning og med forslag til den måde, opløs-
ningen bør gennemføres på.
 

§ 18

 
Ændringer i vedtægterne kræver godkendelse fra Frederikshavn byråd, 
dog kun i den periode, hvor kommunen har stillet garanti eller der 
foreligger et tilgodehavende i form af ikke-tilbagebetalt lån.
 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den
28. marts 2011.
 
Bestyrelsen:
Christian Muff Jensen, formand
Arthur Wilhelmsen, kasserer
Henning Ewald, næstformand
Jan Lauridsen, sekretær
Bent Damsgaard
Hans Erik Hansen
Frode Thule Jensen, kommunal repræsentant