Regler for søsætning og optagning af fartøjer

1. Optagning af både bestilles ved- og styres af Havnefogeden, i samarbejde med havneudvalget. Hvis du selv bestiller mobilkran, skal du HUSKE at koordinere med havnefogeden, så pladsen/kajen er ledig.   

2. Kranen må kun betjenes af personer med den fornødne erfaring i kranbetjening og anhugning. De til enhver tid gældende sikkerhedsregler for kranbetjening skal overholdes. Løft over 5 tons må kun foretages af personer med gyldigt krancertifikat. Det er Havnefogeden, havneudvalget, der i det daglige afgør om en person må bruge kranen. Tvivlstilfælde afgøres af Marinaens bestyrelse.

3. Brugerne dvs. bådejeren, bærer selv ansvaret for skader som forvoldes ved brug af kranen, uanset hvem som betjener den. Ved grov uagtsomhed eller tilsidesættelse af sikkerhedsreglerne for kranbetjening, kan kranføreren dog pådrage sig et erstatningsansvar, dette vil til enhver tid være en civilretslig afgørelse. Marinaen har kranen forsikret, således at skader som skyldes fejl på kranen eller havnens løftegrej, er dækket af forsikringen.

4. Bestyrelsesmedlemmer og andre som har den fornødne erfaring, må hjælpe til med alt forefaldende arbejde, som f.eks. hente vogne med traktoren, køre både på plads, betjene kranen osv. dette skal dog ske i fuld forståelse med Havnefogeden.

5. Personer som selv ønsker at tage deres båd op, herunder betjene kranen, kan hvis det anses at de har den fornødne erfaring, eller selv har en certificeret kranfører med, låne kranbetjeningshåndtaget. Det indskærpes, at brugeren ikke må lade kranhåndtaget gå videre til anden bruger uden godkendelse fra Havnefogeden eller bestyrelsen, som normalt er repræsenteret ved havneudvalget. Prisen for optagelse er den samme uanset hvem som betjener kranen.

6. Søsætning og optagelser som foregår med mobilkran, er ikke havnens ansvar, og havnen er ikke forpligtet til at yde assistance.

7. Bogen om kranbetjening, sikkerhed, anhugning og transport, er gennemlæst af havnefogeden.

8. Betaling for kranløft og andre ydelser i forbindelse hermed, skal ske kontant før eller umiddelbart efter optagelsen.

9. Søsætning eller optagning med havnens kran i perioden 1. december til 15. marts kan kun ske, såfremt kranen er i driftsklar stand, det vil sige, at der ikke er vinterskader, som frosne bremser, is på kranbanen osv. Der rekvireres ikke kranmontør, og havnen stiller ikke kranfører til rådighed i denne periode. Hvis man selv har den fornødne erfaring og båden vejer mindre end 5 tons, eller man har en erfaren kranfører til hjælp, kan kranen lånes, hvis den er driftsklar. Hvis båden vejer mere end 5 tons, skal kranføreren have certifikat.

Bestyrelsen

28-02-2009