#eddbd1

 

Frederikshavn Marina


En hyggelig, familievenlig havn

med alle moderne faciliteter
og et dejligt maritimt miljø

#fff
#efeff0

 

Moderne

Faciliteter

• God plads
• Trådløst internet
og meget meget mere...

1. Havneområdet.

1. 1 Det til havnen hørende søområde er afgrænset af havnens dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne med nedenstående koordinater:

1) 57º25,615’N 010º32,026’E (molehovedet, N-lige dækmole)
2) 57º25,595’N 010º32,028’E (molehovedet, S-lige dækmole).
Se i øvrigt plan nederst.

Samt matr. Nr. 201 a. 201 b. 201 c. og 201d Bangsbo under Frederikshavn jorder.

2. Generelle bestemmelser.

2.1 Føreren af ethvert fartøj i havnen, samt havnens øvrige brugere, har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til havnemyndigheden.

2.2 Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden.

2.3 Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler, og kan benytte slæbesteder efter behov.

2.4 Havnemyndigheden skal i tjenestetiden være iført uniform, og skal på forlangende kunne legitimere sig.

3. Bådpladser.

3.1 Der kræves en plads, der som minimum svarer til bådens største bredde plus 40 cm afrundet op til nærmeste hele eller halve meter. Pælepladsernes størrelse måles fra pælens midte.

3.2 Jollepladser kan i bredde ikke overstige 2 meter.

3.3 Alle hjemmehørende både i havnen skal være forsynet med gyldigt års mærke, udstedt af havnemyndigheden. Uden gyldigt årsmærke har man ikke adgang til havnens anlæg og faciliteter. Årsmærket skal være synligt fra broen.

3.4 Der gives ikke nedslag i brolejen selvom pladsen kun bruges en del af perioden fra 1. marts til 28. februar, efterfølgende år. En kommanditist kan få nedslag i brolejen, såfremt pladsen stilles til rådighed for udlejning gennem Marinaen, i hele ovennævnte periode. Dette skal dog meddeles bestyrelsen skriftligt, inden udgangen af februar måned. Gældende nedslag i brolejen fremgår af Marinaens takster og priser.

3.5 Broerne må kun benyttes til fortøjning af både med lovlige bundmalings typer (jf. 15.7) og kun efter den af bestyrelsen / havnefogeden udarbejdet plan. Havnefogeden kontrollerer, at planen overholdes.

4. Husbåde.

4.1 Det skal ved enhver henvendelse om placering af husbåd, gives tilladelse fra bestyrelsen.

5. Ansvar.

5.1 Alle både skal være ansvarsforsikret og ejeren/brugeren er på havnefogeden forlangende pligtig til at forevise gyldig forsikring.

5.2 Havnen kan ikke drages til ansvar for bortkomst af ejendele eller skade på både og andre effekter.

5.3 Havnen påtager sig intet ansvar i tilfælde af brud på fortøjningspæle, y-bomme, broer, moler eller havneværker i øvrigt.

5.4 Bådejere som forvolder skade eller ildsvåde på havneanlægget eller andre både i havnen, skal anmelde skaden til havnekontoret og kan pålægges erstatningspligt for den forvoldte skade efter bestyrelsens beslutning.

6. Betaling.

6.1 Frederikshavn Marina udsender opkrævning til brug ved betaling af leje mv. Leje mv. forfalder til betaling senest 15 dage efter udsendelse. Det påhviler bådejerne, at havnen til en hver tid har korrekt adresse til brug ved fremsendelse af opkrævning.

6.2 Såfremt de udsendte opkrævninger ikke betales senest 15 dage efter udsendelsen, pålægges et administrationsgebyr fastsat af bestyrelsen, p. t. kr. 100,00 ligesom bådejerne er forpligtiget til at betale enhver udgift i forbindelse med inddrivningen af lejen eller anden krav, herunder inkassoomkostninger og offentlige gebyrer. Er der efter yderlige 15 dage ikke betalt, råder havnen over pladsen. Evt. indbetaling herefter giver ikke ret til samme plads som tidligere.

6.3 Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, påløber der fra forfaldstidspunktet rente med 1,5% pr. måned.

7. Udlejning af parceller.

7.1 Lejerne af overnævnte følger havnereglementet, samt havnens regler og havnens kontrakt for udlejning af grunde.

8. Vinteropbevaring / sommeropbevaring på land.

8.1 Ingen båd må sættes på havnes landareal uden tilladelse fra havnefogeden. Bådejeren er selv ansvarlig for korrekt afstivning af båden på land. Der må maksimalt være en meter mellem bådene, medmindre der gives tilladelse til anden løsning fra havnefogeden.

8.2 Både der ikke er søsat inden 1. juni kan af havnefogeden kræves flyttes til en anden plads. Straks efter søsætning/optagning er bådejeren pligtig til at rydde pladsen for bukke, stativer, bådvogne, støtter, malingdåser og andet grej. Såfremt dette ikke overholdes, har havnefogeden ret til at lade oprydningen ske for bådejerens regning og risiko. Både, bådstativer, bådvogne, joller, master og andet grej, der henstår uden synligt navn og nummer, kan af havnefogeden fjernes på ejerens regning og risiko. Bortskaffelse kan ske ved at de nævnte effekter kasseres eller afleveres til politiet som hittegods. Baglandsplads betales efter gældende regler. Både der henstår på bagland skal være forsynet med gyldig årsmærkat, efter samme retningslinjer som både i vandet.

9. Ordensregler.

9.1 Færdsel på havneområdet skal ske hensynsfuldt, således der ikke opstår fare eller ulempe for andre. Parkering over et døgn, skal finde sted på de vestlige grusarealer. Af og pålæsning ved broerne og krankajen er dog tilladt.

9.2 Krankajen, samt service bro 1 og 2, må kun benyttes til kortvarigt ophold, i forbindelse med udrustning, tankning, optagning søsætning og lignende.

9.3 Alle både der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger der er afpasset efter bådens størrelse, og skal under alle forhold kunne holde båden inden for den anviste plads. Mod broen skal anvendes fjedrene fortøjninger. Bådene skal ligge med fendere langs siden i det omfang det er nødvendigt, for at hindre at de tørner mod hinanden. Eventuelle påbud fra havnefogeden skal følges. Havnefogeden har ret til at udskifte utilstrækkelige fortøjninger for bådejerens regning. Slæbejoller holdes på eget vandareal.

9.4 Fiskeri med stående redskaber er ikke tilladt i havnen.

9.5 Affald skal bortskaffes i de opstillede containere.

9.6 Udstyr, grej, både, joller, stativer m.v. må ikke henlægge på broer, kaj eller stensætningen. Havnefogeden kan evt. anvise plads til opbevaring.

9.7 Når en bådejer ikke benytter sin plads i over en uge, skal dette meddeles havnefogeden. Skiltet, som er påsat broen, vendes til grøn så pladsen kan benyttes til gæster.

9.8 Gæstende både henvises til at benytte de pladser, der anvises af havnefogeden eller dennes repræsentant samt pladser med grønt skilt.

9.9 24 timers parkering / campering på havnens område er tilladt mod betaling.

9.10 Badning i havnen er ikke tilladt.

9.11 Hunde på området skal føres i snor. Eventuelle efterladenskaber skal fjernes af hundeejeren straks.

9.12 Støjende adfærd og unødvendig brug af motor er ikke tilladt.

9.13 Vand må benyttes til at forsyne bådene med ferskvand samt til rengøring.

Såfremt der anvendes vand fra slange til rengøring, skal det gøres med omtanke. Vandslangen skal være forsynet med "vandpistolgreb".

9.14 Arrangementer som ønskes afholdt på havnens område er alene tilladt med skriftlig tilladelse fra havnens bestyrelse.

9.15 Det er ikke tilladt at køre på cykel eller knallert på broer og moler.

9.16 Det er ikke tilladt at foretage forandringer på havnens anlæg. Ingen pladsejere eller pladslejere må således gøre indgreb i de bestående vand og el-installationer.

9.17 Når bådpladsen forlades for vinteren, skal fortøjninger og indhalere fjernes.

9.18 Gæstefartøjer, campingvogne/telte betaler gæsteleje efter havnens takster. Betaling af gæsteleje betales til havnekontoret, havnefogeden eller en af bestyrelsen udpeget opkræver.

9.19 På grund af brandfare er brug af åben ild, samt grill i bådene og på broerne forbudt. Der henvises til baglandet eller molerne samt grill pladserne.

9.20 Både der ikke skønnes at være i sødygtig stand eller som på grund af utilstrækkelig tilsyn eller mangelfuld fortøjning/fender, og som udgør en fare for broer/havneanlægget eller andre fartøjer, kan optages/fjernes for ejerens regning og risiko. Vrag og ubenyttede fartøjer, må ikke indbringes/henstå i havnen uden havnefogedens skriftlige tilladelse.

9.21 Master og bomme skal opbevares i og omkring maste reolerne. Sallingshornene skal være afmonterede.

9.22 Efter brug af havnens fælles faciliteter sørger brugerne selv for oprydning m.v. da det er i alles interesse, at de er tilgængelige og brugbare.

9.23 Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse hertil.

9.24 Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj som ankrer inden for havnens søområde flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet forhindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

9.25 For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande, samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del.

9.26 Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder der ikke overstiger opslåede fartgrænser, eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre, dog maks. 3 knob. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.

9.27 Fastliggende fartøjer må, bortset fra nødvendig forhaling ved "lastning/losning", reparation, brændstofpåfyldning m.m., kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.

9.28 Gæstende fartøjer skal snarest, og senest 2 timer efter ankomst, melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.

9.29 Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

9.30 Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse. Gives en sådan tilladelse, skal der på forlangende slækkes for andre både.

9.31 Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj når det henligger i, eller på havnen, og sørge for at det er lænset, vel fortøjet, affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort.

9.32 Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både.

9.33 Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.

9.34 Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne eller sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger.

9.35 Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet, samt ved annoncering i dagspressen.

9.36 Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnens omkostninger.

10. Optagning, reparation, brændstof m.m.

10.1 Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse.

10.2 Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler for at sikre imod antændelse om bord eller på kaj.

11. Regler vedr. brug af Havnens kran.

11.1 Optagning af både styres af havnefogeden, i samarbejde med havneudvalget.

11.2 Kranen må kun betjenes af personer med den fornødne erfaring i kranbetjening og anhugning. De til enhver tid gældende sikkerhedsregler for kranbetjening skal overholdes. Løft over 5 ton må kun foretages af personer med gyldigt krancertifikat.

Det er havnefogeden, eller bestyrelsens repræsentant der i det daglige afgør om en person må bruge kranen. Tvivlstilfælde afgøres af havneudvalget. 

11.3 Brugerne dvs. bådejeren, bærer selv ansvaret for skader som forvoldes ved brug af kranen.

Ved grov uagtsomhed eller tilsidesættelse af sikkerhedsreglerne for kranbetjening, kan kranføreren dog pådrage sig et erstatningsansvar.

Et eventuelt erstatningskrav er en sag mellem bådejeren og kranføreren og er havnen uvedkommende.     

Havnen har til enhver tid kranen forsikret, således at skader som skyldes fejl på kranen eller havnens løftegrej, er dækket af havnens forsikring.

12. Mastekraner.

12.1 Mastekranerne kan frit benyttes af medlemmerne. Medlemmerne bærer selv risikoen og ansvar for beskadigelse af enhver art under afbenyttelsen af mastekranerne.

13. Anvendelse af slæbested / spil.

13.1 Slæbestedet kan mod betaling benyttes. Betaling sker jf. Marinaens takster og priser. Brug af slæbested og spil er i alle tilfælde på brugerens ansvar.

14. Værksted / Værktøj.

14.1 Værkstedet med installationer / maskiner, værktøj, kabler, svejseværker, højtryksrensere, etc. kan, på Marinaens område, benyttes af medlemmerne. Medlemmerne bærer selv risikoen for beskadigelser af enhver art, opstået under benyttelse af ovenstående.

15. Forskellige miljø og ordensbestemmelser.

15.1 Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet.

15.2 Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere i kemikalierummet.

15.3 Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, eller på Marinaens område, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.

15.4 Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding/septiktanke i havnen er forbudt. Der henvises til havnens toiletter og modtagefaciliteter.                                        

15.5 Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet i kemikalierummet, mærket "Spildolie" eller "Olieholdigt bundvand".

15.6 Afrensning af bundmaling må kun finde sted med værktøj monteret med støvsuger.

15.7 Der må kun anvendes lovlige bundmalings typer. Ved evt. miljø tilsyn, er det bådejeren der er ansvarlig for evt. forurening på havnens område, såvel på land og i vand.

Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer [1] medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlige eller grov misligholdelse.

Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.

Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse.

15.8 Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse:

a) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse.

15.9 Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet.

15.10 Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser. Eller anvist plads fra havnefogden.

15.11 Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden.


[1] Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr. 1278 af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek.nr. 926 af 18/11/2002). 

16. Regler vedrørende el-forbrug i både som ligger i vandet, eller står på baglandet i havnen.

16.1 De, der ønsker at modtage strøm fra Frederikshavn Marina’s elstandere skal købe og bruge den af Frederikshavn Marina autoriserede måler. Måleren anbringes synlig. Evt. dispensation kan kun gives af havnemyndigheden.

Køb/bestilling af målere kan kun ske gennem havnekontoret for registrering og mod forudbetaling. Eventuel tilbagekøb (salg af brugt måler) til Frederikshavn Marina, sker mod reduktion af købsprisen med 20% pr. år.

16.2 Aflæsning af el-måler foregår som selvaflæsning ved bådejerens foranstaltning og indberettes via Marinaens hjemmeside og afregnes ved opkrævning sammen med opkrævning for broleje.

16.3 Gæstesejlere har ret til at benytte landstrøm. Hvis en gæstesejler ønsker at lade båden ligge ubeboet i længere tid og der ønskes el-tilslutning i perioden, skal der træffes aftale med havnefogeden og afregnes efter måler. 

 

17. Regler vedrørende el-forbrug i redskabshusene.

17.1 Strømforbrug i forbindelse med brug af redskabshuse, udover det i § 10 (lejekontrakten vedr. arealleje til skurene). Anførte, må kun ske hvis der er installeret en elmåler / bi-måler for huset.

17.2 El-måleren aflæses en gang om året i december måned, og afregnes ved opkrævning sammen med opkrævning for arealleje.

18. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser.

18.1 Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område.

18.2 Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.

18.3 Mener nogen sig forurettet af havnefogeden/havnemyndigheden, kan sagen skriftligt indbringes for havnebestyrelsen/havneudvalget, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

18.4 Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen.

18.5 Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden.

19. Ikrafttræden.

19. 1 Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457. af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen i henhold til § 7 i bekendtgørelse nr. 580 af 29. maj 2013 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser m.v. 

Ordensreglementet træder i kraft 14 dage efter, der har været bragt meddelelse i Efterretninger for Søfarende.
Bekendtgjort i Efterretninger for Søfarende nr. 21 den 22. maj 2015, og træder i kraft 5. juni 2015.
 

Der kan i specielle tilfælde dispenseres fra en eller flere af reglementet bestemmelser og dispensation kan kun gives af bestyrelsen.

Der henvises i øvrigt til:

Bekendtgørelse om standard reglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

            BEK nr. 9139 af 15/04/2002 (Gældende)

Plan jf. pkt. 1.1: