VEDTÆGTER

for

Frederikshavn Sejlklub

 

Stiftet 15. august 1888

 

§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1   Klubbens navn er Frederikshavn Sejlklub og har hjemsted på Frederikshavn Marina.
Stk. 2   Klubbens stander er blå med hvidt lig og i midten en 5 - takket hvid stjerne. Standeren skal føres fra standerhejsning til standernedhaling.

 

§ 2 KLUBBENS FORMÅL

Stk. 1   Klubbens formål er at fremme interessen for sejl- og motorbådssejlads, styrke sammenholdet mellem medlemmerne og i øvrigt varetage medlemmernes interesser i overensstemmelse med, hvad der til enhver tid findes påkrævet bl.a. ved:

 • at foranstalte kapsejladser og virke for deltagelse i sådanne andetsteds samt andre arrangementer
 • at virke for gode ophalings- og liggeforhold for medlemmernes både,
 • at sørge for vedligeholdelse af klubbens bygninger og materiel.

 

§ 3 KLUBBENS MEDLEMSKABER AF ORGANISATIONER

Stk. 1   Klubben er medlem af Dansk Sejlunion (DS) og Nordøstjysk Kreds og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

 

§ 4 MEDLEMSKAB AF FREDERIKSHAVN SEJLKLUB

Stk. 1   Som medlem af seniorafdelingen kan be­styrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Et senior-medlemskab udløser samtidigt et støttemedlemskab til en evt. ægtefælle.
Stk. 2   Som medlem af ungdomsafdelingen kan be­styrelsen optage enhver i alderen op til og med 24 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra foræl­dre/værge.
Stk. 3   Bestyrelsen kan udnævne et medlem til Æresmedlem for lang og tro tjeneste i klubbens interesse. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på en generalforsamling.

 

§ 5 KONTINGENT

Stk. 1   Kontingentet fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.  Medlemskabet er fra 1. April til 31. Marts efterfølgende år.
Stk. 2   Kontingentet opkræves helårsvis forud og forfalder til betaling senest 1 måned efter generalforsamlingen, er kontingentet ikke indbetalt senest ultimo april, betragtes man som udmeldt.
Stk. 3   Nye medlemmer optaget efter 1. September opkræves halv kontingent.
Stk. 4   Æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri.

 

§ 6 INDMELDELSE

Stk. 1   Indmeldelse som medlem sker til kasseren.
Stk. 2   Indmeldelse kan nægtes godkendelse i overensstemmelse med § 7, hvis mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer derfor.
Stk. 3   Såfremt bestyrelsen nægter at optage et medlem, kan vedkommende dog indanke sagen for den førstkommende generalforsamling, hvor emnet behandles som et særskilt punkt på dagsordenen.
Stk. 4   Generalforsamlingens beslutning om optagelse jf. stk 3 afgøres af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved simpelt stemmeflertal.

 

§ 7 UDMELDELSE - EKSKLUSION.

Stk. 1   Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, til medlemskabet udløb.
Stk. 2   Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel slette vedkommen­de som medlem.
Stk. 3   Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
Stk. 4   Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dets adfærd skader klubbens anseelse, eller i øvrigt når særlige forhold taler derfor.
Stk. 5   Bestyrelsens beslutning om eksklusion kræver dog, at mindst 2/3 af dens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar overfor bestyrelsen, og vedkommende medlem kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsens beslutning har i så fald ikke opsættende virkning.
Stk. 6   I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Stk. 7   Generalforsamlingens beslutning om eksklusion jf. Stk. 6 afgøres af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved simpel stemmeflertal.
Stk. 8   Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.
Stk. 9   Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent eller andre medlemsydelser.

 

§ 8 GENERAL FORSAMLING

Stk. 1   Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse ved­tægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens an­liggender.
Stk. 2   Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes med mindst 21 dages  varsel ved skrift­lig med­delelse til med­lemmerne og offentliggørelse på hjemmesiden
Stk. 3   Forslag, der ønskes forelagt generalfor­samlingen til vedtagelse, skal være bestyrel­sen i hænde senest 14 dages før generalforsamlin­gens afholdelse. Forslagene skal optages som punkt i dags­ordenen.
Stk. 4   Dagsordenen bekendtgøres ved opslag samt eventuelt på klubbens hjemmeside senest 7 dages før generalforsam­lingens afholdelse.
Stk. 5   På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 • Fremlæggeles af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fremlæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 • Forelæggelse af plan for den kommende sæson.
 • Eventuelt.

Stk. 6   Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsam­lingen, og som ikke er i kontin­gentrestance. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således, at hvert fremmødte medlem max kan afgive 2 stemmer inkl. sin egen.
Stk. 7   Alle afgørelser på generalforsamlinger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet er foreskrevet i nærværende vedtægter.
Stk. 8   En ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter vedtagelse af bestyrelsen eller efter begæring af mindst 40 stemmeberettige medlemmer, der skriftligt anmoder herom med angivelse af forhandlingsemner.
Stk. 9   Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Det af bestyrelsen eller mindst 40 medlemmer fremlagte forslag.
 • Eventuelt.

Stk. 10  Indkaldelse af ekstraordinære generalforsamling sker med 14 dages varsel ved opslag på klubbens tavler og ved annoncering i dagspressen.
Stk. 11  Såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, diri­genten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer

 

§ 9 BESTYRELSEN

Stk. 1   Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til loven.
Stk. 2   Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Der afgår hvert år skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning.
Stk. 3   Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer samt sekretær.
Stk. 4   Formanden repræsenterer klubben udadtil, indkalder bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, leder bestyrelsesmøderne samt udarbejder årsberetning.
Stk. 5   Næstformanden overtager formandens funktioner i dennes forfald og i er øvrigt formanden behjælpelig i dennes arbejde.
Stk. 6   Kassereren fører klubbens regnskab, opkræver kontingent og udarbejder årsregnskabet til forelæggelse på generalforsamlingen.
Stk. 7   Sekretæren fører klubbens protokoller, ordner arkivet besørger alt skriftligt arbejde og forestår distribution af et eventuelt klubblad.
Stk. 8   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsæter de nødvendige udvalg.
Stk. 9   Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden, dog jf. § 7 Stk. 5.
Stk. 10  Medlemmer af FSK's støtteforening kan optages i bestyrelsen for Frederikshavn Sejlklubs. I sådant tilfælde overgår de til fuldgyldigt medlem af Frederikshavn Sejlklub og er dermed kontingentfri jf. sejlklubbens vedtægt § 5 stk. 4.
Stk. 11  Ungdomssejlere har ret til at udpege en observatør, som uden stemmeret deltager i bestyrelsesmøderne.
Stk. 12  Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol. 
Stk. 13  Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Stk. 14  Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kas­sereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstfor­manden og kas­sereren i forening.

 

§ 10 REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1   Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2   Regnskabet skal revideres af et af bestyrelsen udpeget registreret revisor.

 

§ 11 MEDLEMMERS FORSIKRINGSFORHOLD.

Stk. 1   Fartøjsejere i F.S.K. er forpligtet til at holde deres fartøjer ansvarsforsikrede.

 

§ 12 VEDTÆGTSÆNDRINGER.

Stk. 1   Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2   Såfremt at forslaget opnår 2/3 flertal, dog uden at 1/3 af stemmeberettige medlemmer er til stede, da behandles forslaget på ekstraordinær generalforsamling. Hvis mindst 2/3 af de på denne ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§ 13 OPLØSNING AF KLUBBEN.

Stk. 1   Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutnings­dygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2   Opnås sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er be­slutnings­dygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemme­berettigede medlemmer der er til stede.
Stk. 3   På den ekstraordinære generalforsamling skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstræk­keligt.
Stk. 4   I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle, søsportslige formål indenfor Dansk Sejlunion.

 

Disse vedtægter er besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den

24. marts 2022

Vedtægterne er efter stiftelsen justeret på følgende generalforsam­linger:
29. november 1984
1. december 1986
9. december 1996
30. marts 2009
3. maj 2011
24. marts 2022

 

 

VEDTÆGTER

for

FSK's støtteforening

 

Stiftet 29. november 1984

 

§ 1

Støtteforeningen har til formål at støtte FSK's aktiviteter og økonomi.

§ 2

Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig formålsparagraffen. Ved støtteforeningens oprettelse overføres samtlige passive medlemmer af FSK til støtteforeningen.

§ 3

Medlemmerne modtager FSK-nyt, og støtteforeningens administration, herunder kontingentopkrævning, varetages af FSK.

§ 4

Støtteforeningens medlemmer har adgang til FSK's arrangementer, herunder til generalforsamlingen, med taleret, men uden stemmeret.

§ 5

Kontingent til støtteforeningen udgør mindst 1/5 af det aktive kontingent og har samme betalingsterminer.

§ 6

Støtteforeningen kan vælge sin egen bestyrelse og formand.
Så længe støtteforeningen ikke har foretaget sådanne valg, administreres støtteforeningen af bestyrelsen for FSK, som efter begæring af mindst 20 medlemmer skal indkalde til et møde, hvor ledelse og regler herfor kan etableres.

§ 7

Den del af støtteforeningens indtægter, der ikke anvendes til administration m.v. (jfr. § 3), tilfalder ubeskåret FSK.

§ 8

§§ 1, 5 og 7 kan ingensinde ændres til ugunst for FSK.

§ 9

Disse vedtaget på FSK's ekstraordinære generalforsamling den 29. november 1984, der betragtes som stiftende generalforsamling for FSK's støtteforening.

 

Printvenlig udgave klik her: Frederikshavn Sejlklub vedtægter