Skur & Jollelauget Frederikshavn Marina

  
skurogjolle(at)gmail.com

Vedtægter for 

" Skur & Jollelauget"  

Frederikshavn Marina K/S 

§ 1 Foreningens navn er: "Skur & Jollelauget" Frederikshavn Marina K/S

§ 2 Foreningens formål er at bevare, og forbedre forholdene for medlemmerne af Skur & Jollelauget til Frederikshavn Marina K/S Det er endvidere foreningens formål at formidle kontakt og forståelse mellem Skur & Jollelauget og Frederikshavn Marinas bestyrelse. Skur & Jollelauget skal medvirke til god ro og orden på Marinaens område.

§ 3 Som medlemmer kan optages personer med tilknytning til Frederikshavn Marina K/S

§ 4 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Disse vælges på en ordinær generalforsamling, forskudt med 3 medlemmer det ene år og 2 det andet år. Valget sker for 2 år ad gangen.
1 Formand, som er kommanditist, og som til enhver tid er laugets forslag til repræsentant i Frederikshavn Marinas bestyrelse.
1 Kasserer
1 Sekretær
2 Bestyrelsesmedlemmer
Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for 2 år af gangen forskudt med 1 år.
Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 5 Generalforsamlingen er øverste myndighed.

§ 6 Generalforsamlingen afholdes senest 30 dage før Frederikshavn Marinas ordinære generalforsamling, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved mail eller post.

§ 6A Der kan til laugets generalforsamling stemmes med fuldmagt fra andet medlem.

§ 7 Bestyrelsen fastsætter tid og sted for den årlige generalforsamling.

§ 8 Generalforsamlingen fastsætter, og godkender det årlige kontingent.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Eller hvis en enig bestyrelse finder det nødvendig.

§ 10 Skur & Jollelauget kan opløses når 75 % af de stemmeberettigede der er tilstede, på to af hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med en uges mellemrum, måtte ønske det.

§ 11 Ved opløsning af Skur & Jollelauget overføres alle laugets aktiver til Frederikshavn Marina. Disse vedtægter erstatter vedtægter den 11/3. 2003 og 17/3. 2005 og 26/1. 2006. og 24/01. 2007 og 31.01.2008 og 28. 01. 2009 Vedtaget på generalforsamlingen den 25. januar 2012.