INDBYDELSE TIL

Onsdagssejladser 2019

Selv om vores dommerhus blev nedbrændt i januar, arbejdes der på højtryk for at være klar med et nyt hus til sæsonstart. Så meld bare din båd til, så vi kan få nogle gode sejladser her i sommer.

 

 

INDLEDNING

Så er det igen tid til at tilmelde sig årets sejladsserie.

ALLE SEJLERE inviteres til at deltage i sejladserne hver onsdag aften. I år vil vi have en start for alle tilmeldte både. Samt en start for Dannebrogs sejlads, for alle der har lyst til en tur på vandet sammen med de andre både.

For kapsejladsernes og hyggens skyld vil vi igen i år forsøge med deltagernes hjælp at skaffe (beskedne) sponsor-præmier til hver onsdag.

1                   REGLER

1.1   Kapsejladsen sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

1.2   Desuden gælder følgende regler:

-         Der sejles efter søvejsregler efter solnedgang.

-         Der skal føres korrekt lanterner jf. søvejsreglerne efter solnedgang.

1.3   Reglerne er ændret således:

-            Regel 35 og A4 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 3 timer efter startsignal, noteres ”ikke fuldført”.

-            Reglerne 44.1 ændres, jf. punkt 9.1.

-            Regel 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af sejladsbestemmelserne.

-            Regel 61.3 og 62.2 ændres, så protestfristen, der er 60 minutter, både gælder for protester og anmodning om godtgørelse fra både samt protester fra kapsejladskomité og protestkomité.

De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.

2                   DELTAGELSE OG TILMELDING

2.1   Stævnet er åbent for følgende både: Kølbåde

2.2   Både som ønsker at deltage i onsdagskapsejladserne kan tilmelde sig på e-mail kapsejlads.fsk(at)gmail.com hvor følgende oplyses:

-            Bådnavn

-            Bådtype

-            Sejlnummer

-            Skipper

-            Certifikat nr. på målebrev/klassebevis. (Kontakt klubbens måler såfremt din båd ikke er målt.)

-            Deltager med Spiler – Ja / Nej

-            Telefonnummer

-            Mail adresse

2.3   Tilmeldingsfristen er søndag d. 28. april 2019.

2.4   Tilmelding er bindende.

2.5   Både der ikke har målebrev kan også tilmelde sig. (Vi finder et mål til din båd).

2.6   I år vil vi have 2 starter: 1. start for kapsejlere – 2. start for Dannebrogssejlere med Dannebrog sat.

        Dannebrogssejlere deltager uden indskud. Der vil blive givet et startskud, men de kan ikke forvente at blive taget i mål og deltager ikke i konkurrencen om præmierne.

        Der sejles på samme baner som løb 3 (Lille baner).

        Der er ingen tilmelding til Dannebrogssejlerne – bare mød op og træk hjem i skøderne.

3                INDSKUD

3.1   Indskuddet udgør for alle tilmeldte både:     DK 500 Kr.

        Indskuddet dækker for de udgifter der er med bøjer og andet grej, samt Sommerafslutning med grill-pølser og øl / vand. Dertil kommer bespisning efter hver sejlads i efteråret, Sild, frikadeller og brød, (undtaget efter den sidste sejlads d. 25/9 hvor der er egenbetaling af stjerneskud). Samt præmier til afslutningen.

3.2   Indskuddet betales ved registreringen. Gerne kontant, men MobilePay er også ok.

4                   TIDSPLAN

4.1   Registrering (i Fælleshuset / sejlerstuen):  1/5 - 2019 Klokken 17.30-18.00

4.2   Skippermøde (i Fælleshuset / sejlerstuen): 1/5 - 2019 Klokken 18.00

4.3   Der sejles alle onsdage i perioderne:

1/5 – 26/6:             Starten er planlagt til: Klokken 19.00

14/8 – 25/9:           Starten er planlagt til: Klokken 18.30 

4.4   Aftermatch: Efter hver sejlads mødes vi i fælleshuset og nyder medbragte mole-øl og –vand, eller der kan købes fra køleskabet.

        Der vil blive forsøgt uddeling af sponsorpræmier til bedst placerede både i hvert løb, (kan du bidrage med sponsor-præmier så kontakt kapsejladsudvalget).

4.5   Afslutning og præmie overrækkelse:                                                

         25/9-2019  Hurtigst muligt efter sejladsen, hvor vi traditionen tro spiser Stjerneskud.

5                   MÅLING OG KONTROL

5.1   Kopi af gyldigt målebrev/klassebevis skal fremvises ved registreringen på forlangende.

6                   SEJLADSBESTEMMELSER

6.1   Sejladsbestemmelser udleveres ved registreringen.

7                   STED

7.1   Kapsejladsen gennemføres fra Frederikshavn Marina.

8                   Banen

8.1   Der sejles på banesystem baseret på fast udlagte bøjer med start og mål ud for dommerhuset på søndre mole.

9                   STRAFSYSTEMER

9.1   Regel 44.1 er ændret, så der kun kræves en strafomgang indeholdende en stag vending og en bomning.

10                 Handicap & Pointgivning

 

10.1 Der sejles efter T.C.C. (Målerbrev)

10.2 Der anvendes lavpointsystem jf. Kapsejladsreglernes Tillæg A

10.3 En båds pointsum i serien vil være lig summen af dens placeringer fratrukket de 3 dårligste sejladser. 

11                 PRÆMIER

 

11.1   Præmie for hver 3. tilmeldte båd i hvert løb for samlet placering efter sæsonen.

          Endvidere vil der om muligt blive uddelt sponsorerede præmier hver onsdag. 

12                 ANSVARSFRASKRIVNING

 

12.1 Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage). Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

13                 FORSIKRING

 

13.1 Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

14                 YDERLIGERE INFORMATION

 

14.1 Yderligere information fås ved at kontakte Jan Larsen på tlf. 51 63 29 83.

 

                                         Hilsen
                                Kapsejladsudvalget. 

Klik her for at se hele: Indbydelsen. 

 

 

Onsdagssejladserne 2018